Pradžia
en ru

Esminiai įvykiai nuo 2020-07-01

Dėl neeilinio visuotinio AB „Ignitis gamyba“ akcininkų susirinkimo sprendimų

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

2020 m. rugsėjo 28 d. AB „Ignitis gamyba“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Dėl AB „Ignitis gamyba“ tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., svarstymo.

Pritarti AB „Ignitis gamyba“ tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. (pridedama).

  1. Dėl AB „Ignitis gamyba“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., patvirtinimo.

Patvirtinti auditoriaus Uždarosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ audituotą AB „Ignitis gamyba“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. (pridedama).

  1. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Ignitis gamyba“ akcininkams.

Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis gamyba“ akcininkams 0,023 EUR dividendų vienai AB „Ignitis gamyba“ akcijai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d.

Bendrovė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2020 m. spalio 12 d., bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB bankas.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama AB „Ignitis gamyba“ patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Priedas: 

„Ignitis Gamyba“ 2020 m. 6 mėn. tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos