Pradžia
en ru

Esminiai įvykiai nuo 2020-07-01

Preliminarūs „Ignitis gamybos“ 2020 m. 10 mėnesių finansiniai duomenys

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė).

Preliminarūs 2020 m. 10 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys:

 

2020 m. 10 mėnesių

2019 m. 10 mėnesių*

Pokytis

Pajamos pagal sutartis su klientais

133,5 mln. Eur

116,6 mln. Eur

14,5%

Koreguota EBITDA**

54,6 mln. Eur

46,8 mln. Eur

16,7%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

 

2020 m. 10 mėnesių

2019 m. 10 mėnesių

Pokytis

Elektrėnų kompleksas

992,7 GWh

23,0 GWh

  4216,1%

Kruonio HAE

581,5 GWh

475,7 GWh

22,2%

Kauno A. Brazausko HE

193,6 GWh

230,9 GWh

-16,1%

2020 m. per pirmus 10 mėnesių Bendrovės valdomose elektri­nėse buvo pagaminta ir parduota 142,3 proc. daugiau elektros energijos, iš viso 1 767,9 GWh, palyginus su 2019 m. sausio-spalio mėn.

Išaugusi gamyba Elektrėnų komplekse ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (HAE) atsvėrė žemų rinkos kainų efektą ir dėl mažesnio Nemuno debito sumažėjusias Kauno hidroelektrinės (HE) gamybos apimtis.

Koreguotai EBIDTA teigiamą įtaką darė stiprus Kruonio HAE gamybos rezultatas ir efektyvus Elektrėnų komplekso galimybių išnaudojimas, išaugus elektros ir dujų kainų skirtumui, nusvėrę neigiamą žemų kainų ir mažesnės gamybos Kauno HE efektą.

Eliminavus vienkartinį 2019 m. parduotų mazuto atsargų efektą, Bendrovės pajamos augo 18,8 proc., o koreguota EBITDA didėjo 22,3 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

* Bendrovės 2019 m. finansiniai rodikliai buvo perskaičiuoti. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose už 2019 m.

** Bendrovės 2020 m. preliminarus ir 2019 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.