Pradžia
en ru

Esminiai įvykiai nuo 2020-07-01

Preliminarūs „Ignitis gamybos“ 2020 m. 9 mėnesių finansiniai duomenys

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė).

Preliminarūs 2020 m. 9 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys:

 

2020 m. 9 mėnesių

2019 m. 9 mėnesių*

Pokytis

Pajamos pagal sutartis su klientais

119,3 mln. Eur

105,2 mln. Eur

13,4%

Koreguota EBITDA**

47,8 mln. Eur

42,9 mln. Eur

11,4%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

 

2020 m. 9 mėnesių

2019 m. 9 mėnesių

Pokytis

Elektrėnų kompleksas

890,0 GWh

17,9 GWh

4872,1%

Kruonio HAE

532,5 GWh

419,8 GWh

26,8%

Kauno A. Brazausko HE

178,3 GWh

212,7 GWh

-16,2%

2020 m. sausio–rugsėjo mėn., pa­lyginti su 2019 m. sausio–rugsėjo mėn., Bendrovės valdomose elektri­nėse buvo pagaminta ir parduota 146,1 proc. daugiau elektros energijos, iš viso 1 601 GWh. Tokiam augimui didžiausią įtaką darė kombinuotojo ciklo bloko (KCB) gamyba, kuri praėjusių metų 9 mėn. rezultatus viršijo net 64 kartus (iš viso 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. pagaminta 873 GWh).

Bendrovės pajamos pagal sutartis su klientais 2020 m. sausio-rugsėjo mėn. mėn. didėjo 13,4 proc. ir sudarė 119,3 mln. eurų, palyginti su 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. Tam daugiausiai įtakos turėjo didesni elektros energijos pardavimai rinkoje.

2020 m. sausio–rugsėjo mėn. mėn. Bendrovės koreguota EBITDA didėjo 11,4 proc., lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Bendrovės koreguota EBITDA augo dėl efektyvaus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės panaudojimo ir didesnės gamybos Elektrėnų komplekse, tai atsvėrė dėl sumažėjusio Nemuno debito mažesnę gamybą Kauno A. Brazausko hidroelektrinėje bei 2019 m. rezultatus gerinusį mazuto ir metalo laužo pardavimų efektą. 

* Bendrovės 2019 m. finansiniai rodikliai buvo perskaičiuoti. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose už 2019 m.

** Bendrovės 2020 m. preliminarus ir 2019 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.