Pradžia
en ru

Esminiai įvykiai nuo 2020-07-01

Preliminarūs „Ignitis gamybos“ 2021 m. 5 mėnesių finansiniai duomenys

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). 

Preliminarūs 2021 m. 5 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys: 

 

2021 m. 5 mėnesių 

2020 m. 5 mėnesių 

Pokytis 

Pajamos pagal sutartis su klientais 

80,701 mln. Eur 

49,889 mln. Eur 

61,8% 

Koreguota EBITDA* 

31,793 mln. Eur 

22,058 mln. Eur 

44,1% 

 

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai: 

 

2021 m. 5 mėnes 

2020 m. 5 mėnesių 

Pokytis 

Elektrėnų kompleksas 

302,9 GWh 

166,2 GWh 

      82,3% 

Kruonio HAE 

291,8 GWh 

273,5 GWh 

6,7% 

Kauno A. Brazausko HE 

136,1 GWh 

120,3 GWh 

13,2% 


2021 m. sausio
-gegužės mėnesiais 
Bendrovės valdomose elektrinėse buvo pagaminta 730,8 GWh elektros energijos, t.y30,5 proc. daugiau lyginant su 2020 m. sausio-gegužės mėn. Palyginamuoju laikotarpiu pajamos augo 61,8 proc., koreguota EBITDA – 44,1 proc. Finansinių rodiklių augimą daugiausiai nulėmė ženkliai išaugusios elektros energijos gamybos apimtys visose Bendrovės valdomose elektrinėse bei efektyvus Kruonio HAE ir Kauno HE išnaudojimas. 

* Bendrovės 2021 m. preliminarus ir 2020 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.