Pradžia
en ru

Esminiai įvykiai nuo 2020-07-01

Preliminarūs „Ignitis gamybos“ 2021 m. 6 mėnesių finansiniai duomenys

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė).

Preliminarūs 2021 m. 6 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys:

 

2021 m. 6 mėnesių

2020 m. 6 mėnesių*

Pokytis

Pajamos pagal sutartis su klientais

103,8 mln. Eur

68,8 mln. Eur

50,9%

Koreguota EBITDA**

37,0 mln. Eur

30,3 mln. Eur

22,2%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

 

2021 m. 6 mėnesių

2020 m. 6 mėnesių

Pokytis

Elektrėnų kompleksas

446,8 GWh

346,1 GWh

   29,1%

Kruonio HAE

325,1 GWh

324,9 GWh

 0%

Kauno A. Brazausko HE

157,2 GWh

139,9 GWh

   12,4%

2021 m. sausio-birželio mėnesiais Bendrovės valdomose elektri­nėse buvo pagaminta 929,1 GWh elektros energijos, t. y. 14,6 proc. daugiau lyginant su 2020 m. sausio-birželio mėn.

Palyginamuoju laikotarpiu pajamos pagal sutartis su klientais augo 51 proc., koreguota EBITDA – 22 proc. Finansinių rodiklių augimą daugiausiai nulėmė išaugusios elektros energijos gamybos apimtys Elektrėnų komplekse ir Kauno HE bei efektyvus Kruonio HAE išnaudojimas.

* Bendrovės 2020 m. pajamos pagal sutartis su klientais buvo perskaičiuotos. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose.

** Bendrovės 2021 m. preliminarus ir 2020 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.