Pradžia
en ru

Visuotiniai akcininkų susirinkimai

Informacija apie AB „Ignitis gamyba“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą – 2021-03-31

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras AB „Ignitis gamyba“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. kovo 31 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikos teritorijoje 2020 m. lapkričio 4 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ iki 2021 m. kovo 31 d. 24:00 val. yra paskelbtas karantinas, kuris apima draudimą atvirose ir uždarose erdvėse organizuoti visus renginius bei susibūrimus. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijomis, visiems Bendrovės akcininkams sudaro galimybę dalyvauti Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei. Balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt, skyrelyje „Investuotojams“.

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Ignitis gamyba“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2021 m. kovo 31 d. 10.00 val. Susirinkimo vieta (t. y. adresas, kuriuo akcininkai turėtų siųsti fiziniu parašu pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius) - Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, kvalifikuotu el. parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai taip pat gali būti pateikiami gamyba@ignitis.lt.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2021 m. kovo 24 d. Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

2021 m. vasario 26 dienos Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtinta Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:

  1. Dėl pritarimo 2020 metų AB „Ignitis gamyba“ metiniam pranešimui.

„Pritarti AB „Ignitis gamyba“ 2020 metų metiniam pranešimui (pridedama)“.

  1. Dėl audituoto 2020 metų AB „Ignitis gamyba“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

„Patvirtinti audituotą 2020 metų AB „Ignitis gamyba“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.

  1. Dėl 2020 metų AB „Ignitis gamyba“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Paskirstyti 2020 metų AB „Ignitis gamyba“ pelną (nuostolius) (pridedama)“.

Bendrovės akcininkų teisių apskaitos diena – 2021 m. balandžio 15 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje.

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.ignitisgamyba.lt teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Bendrovei adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba elektroniniu paštu gamyba@ignitis.lt.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu gamyba@ignitis.lt arba pristatomi Bendrovei adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Gavus klausimų, atsakymai Bendrovės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo, klausimų ir atsakymų forma Bendrovės interneto svetainėje http://www.ignitisgamyba.lt.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

PRIEDAI:

2020 m. metinis pranešimass

Pelno paskirstymo projektas

Bendrasis balsavimo biuletenis

Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt