Pradžia
en ru

Visuotiniai akcininkų susirinkimai

Informacija apie AB „Ignitis gamyba“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą – 2020-09-28

Bendrovė 2020 m. rugsėjo 3 d. iš AB „Ignitis grupė“, kuriai priklauso 98,20 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo, gavo rašytinę paraišką, kuria kreipiamasi į Bendrovės valdybą, siūlant Bendrovės akcininkams skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

Atsižvelgiant į AB „Ignitis grupė“ paraišką, 2020 m. rugsėjo 3 dienos Bendrovės valdyba priėmė sprendimą sušaukti Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Ignitis gamyba“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2020 m. rugsėjo 28 d. 10.00 val., AB „Ignitis gamyba“ registruotos buveinės patalpose, esančiose Elektrinės g. 21, Elektrėnuose.

Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val., akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2020 m. rugsėjo 21 d. Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Akcininkų teisių apskaitos diena: 2020 m. spalio 12 d. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą) turi teisę tik tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po sprendimą priėmusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, bus Bendrovės akcininkais.

2020 m. rugsėjo 3 dienos Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtinta Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:

  1. Dėl AB „Ignitis gamyba“ tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., svarstymo.

„Pritarti AB „Ignitis gamyba“ tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. (pridedama)“.

  1. Dėl AB „Ignitis gamyba“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., patvirtinimo.

„Patvirtinti auditoriaus Uždarosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ audituotą AB „Ignitis gamyba“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. (pridedama)“. 

  1. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Ignitis gamyba“ akcininkams.

„Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis gamyba“ akcininkams 0,023 EUR dividendų vienai AB „Ignitis gamyba“ akcijai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d.“

Bendrovė, atsižvelgdama į tebesitęsiančią situaciją dėl koronaviruso plitimo, prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt, skyrelyje „Investuotojams“.

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.ignitisgamyba.lt teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Bendrovei adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba elektroniniu paštu gamyba@ignitis.lt.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu gamyba@ignitis.lt arba pristatomi Bendrovei adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Gavus klausimų, atsakymai Bendrovės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo, klausimų ir atsakymų forma Bendrovės interneto svetainėje http://www.ignitisgamyba.lt.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu gamyba@ignitis.lt ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Priedas: 

1. „Ignitis Gamyba“ 2020 m. 6 mėn. tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos

2. Balsavimo biuletenis