Pradžia
en

Visuotiniai akcininkų susirinkimai

Informacija apie AB „Ignitis gamyba“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą – 2021-08-09

Bendrovė 2021 m. rugpjūčio 5 d. iš AB „Ignitis grupė“, kuriai priklauso 99,91 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo, gavo rašytinę paraišką, kuria kreipiamasi į Bendrovės valdybą, siūlant patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją ir priimti sprendimą dėl naujo Bendrovės stebėtojų tarybos nario išrinkimo.

Atsižvelgiant į AB „Ignitis grupė“ paraišką, 2021 m. rugpjūčio 9 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą sušaukti Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Ignitis gamyba“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2021 m. rugsėjo 3 d. 10.00 val., AB „Ignitis gamyba“ registruotos buveinės patalpose, esančiose Elektrinės g. 21, Elektrėnuose.

Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val., akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2021 m. rugpjūčio 27 d. Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

2021 m. rugpjūčio 9 d. Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtinta Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais.

  1. Dėl AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos nario išrinkimo.

„1.1. AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos nariu iki AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Vidmantą Salietį (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

1.2. Nustatyti, kad išrinktas AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos narys savo veiklą pradeda pasibaigus jį išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.“

  1. Dėl naujos AB „Ignitis gamyba“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

„2.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis gamyba“ įstatų redakciją (pridedama).

2.2. Įgalioti AB „Ignitis gamyba“ generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.“

Bendrovė, atsižvelgdama į tebesitęsiančią situaciją dėl koronaviruso plitimo, prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt, skyrelyje „Investuotojams“.

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.ignitisgamyba.lt teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Bendrovei adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba elektroniniu paštu gamyba@ignitis.lt.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu gamyba@ignitis.lt arba pristatomi Bendrovei adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Gavus klausimų, atsakymai Bendrovės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo, klausimų ir atsakymų forma Bendrovės interneto svetainėje http://www.ignitisgamyba.lt.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu gamyba@ignitis.lt ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

AB „Ignitis gamyba“ bendrasis balsavimo biuletenis
Vidmanto Saliečio gyvenimo aprašymas
Nauja AB „Ignitis gamyba“ įstatų redakcija
Nauja AB „Ignitis gamyba“ įstatų redakcija lyginamoji versija