Pradžia
en ru

Visuotiniai akcininkų susirinkimai

Informacija apie AB „Lietuvos energija“ 2009 spalio 23 d. neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

1. Bendras akcijų skaičius visuotinio akcinilnkų susirinkimo sušaukimo dieną – 689 515 435 paprastosios vardinės 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

2. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

3. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę.

4. Akcininkui į jo iš anksto pateiktus bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, bendrovė turi atsakyti iki visuotinio akcininkų susirinkimo, jeigu klausimai bendrovėje buvo gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteikia, kai atitinkama informacija yra pateikta klausimo ir atsakymo forma bendrovės interneto svetainėje. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.

5. Pranešimas apie visuotinį akcininkų susirinkimo sušaukimą (75.5 Kb)

6. Skelbimas dėl 2009 10 23 VAS papildyta darbotvarkė (144.9 Kb)

7. Sprendimo projektas dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo (89.0 Kb)

8. Naujos AB Lietuvos energija įstatų redakcijos projektas 2009 10 23 (342.1 Kb)

9. Bendrasis balsavimo biuletenis (159.0 Kb)