Pradžia
en

Visuotiniai akcininkų susirinkimai

Informacija apie „Ignitis gamyba“, AB eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą – 2020 04 30

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo pradžia – 2020 m. balandžio 30 d., 10.00 val.

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2020 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

2020 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Lietuvos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas yra pratęstas iki 2020 m. gegužės 11 d. ir apima susirinkimo dieną. Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijomis, Bendrovė informuoja Bendrovės akcininkus, kad visiems akcininkams yra sudaroma galimybė dalyvauti Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei. Atkreipiamas dėmesys, kad Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas Bendrovės buveinės patalpose nevyks.

Pažymėtina, kad Bendrovės valdyba 2020 m. kovo 17 d. gavo iš savo pagrindinio akcininko – UAB „Ignitis grupė“, siūlymą, jog dividendams mokėti ji siūlytų skirti ne mažiau kaip 0,056 Eur (5,6 euro centus) už vieną Bendrovės akciją. Bendrovės valdyba, priimdama sprendimą dėl pritarimo 2019 metų Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektui, atsižvelgė į šį akcininko siūlymą.

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

 1. Dėl pritarimo 2019 metų AB „Ignitis gamyba“ metiniam pranešimui.
  „Pritarti AB „Ignitis gamyba“ 2019 metų metiniam pranešimui (pridedama)“.
 1. Dėl audituoto 2019 metų AB „Ignitis gamyba“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  „Patvirtinti audituotą 2019 metų AB „Ignitis gamyba“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.
 1. Dėl 2019 metų AB „Ignitis gamyba“ pelno (nuostolių) paskirstymo.
  „Paskirstyti 2019 metų AB „Ignitis gamyba“ pelną (nuostolius) (pridedama)“.
 1. Dėl AB „Ignitis gamyba“ atlygio politikos patvirtinimo.
  „Patvirtinti UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės aukščiausio lygmens vadovų atlygio gaires (pridedama) ir UAB „Ignitis grupė“ atlygio politiką (pridedama) in corpore kaip AB „Ignitis gamyba“ atlygio politiką pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 373 straipsnio 1 dalį sudarančius dokumentus.“

Bendrovės akcininkų teisių apskaitos diena – 2020 m. gegužės 15 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje.

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.ignitisgamyba.lt ir „Nasdaq Vilnius“ tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka. Su viešai neskelbiamais dokumentais dėl 4-ojo darbotvarkės klausimo akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje, Bendrovės nustatyta tvarka.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Bendrovei adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba elektroniniu paštu gamyba@ignitis.lt.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu gamyba@ignitis.lt arba pristatomi Bendrovei adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Gavus klausimų, atsakymai Bendrovės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo, klausimų ir atsakymų forma Bendrovės interneto svetainėje http://www.ignitisgamyba.lt.

Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas Bendrovei el. paštu gamyba@ignitis.lt, registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Detali instrukcija dėl bendrojo balsavimo biuletenio pasirašymo ir pateikimo Bendrovei taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt, skyrelyje „Investuotojams“.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas Bendrovei el. paštu gamyba@ignitis.lt, registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Detali instrukcija dėl bendrojo balsavimo biuletenio pasirašymo ir pateikimo Bendrovei taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt, skyrelyje „Investuotojams“.

Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu gamyba@ignitis.lt ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Priedai:

 1. Ignitis gamybos 2019 m. pranešimas ir finansinė informacija
 2. 2019 m. pelno paskirstymo projektas
 3. Ignitis grupės įmonių grupės Atlygio politika
 4. Vadovų atlygio gairės
 5. AB „Ignitis gamyba“ bendrasis balsavimo biuletenis 
 6. Atmintinė dėl biuletenių pasirašymo