Pradžia
en

Visuotiniai akcininkų susirinkimai

Informacija apie „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą – 2017 09 29

1. Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijų skaičius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną – 635 083 615 paprastosios vardinės 29 euro centų (dvidešimt devynių euro centų) nominalios vertės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę visuotinių akcininkų susirinkimų metu.

2. Visuotinių akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

3. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę.

4. Akcininkui į jo iš anksto pateiktus klausimus, susijusius su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais, bendrovė turi atsakyti iki visuotinių akcininkų susirinkimų, jeigu klausimai bendrovėje buvo gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinių akcininkų susirinkimų. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteikia, kai atitinkama informacija yra pateikta klausimo ir atsakymo forma bendrovės interneto svetainėje. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.

5. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir siūlomi sprendimų projektai dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų.

6. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, bendrasis balsavimo biuletenis.

Priedai:

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 m. 6 mėn. tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas