Pradžia
en ru

Pagrindiniai gamybos rodikliai

2020 m. Bendrovė gamino elektros ir šilu­mos energiją, teikė tretinio akty­vio­sios galios rezervo bei izoliuoto tinklo darbo užtikrinimo paslaugą Elektrėnų komp­lekse, antrinio aktyviosios galios rezervo paslaugą Kruonio HAE ir ki­tas sistemines paslaugas.

Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti elektros energiją. 2020 m. Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintas ir parduotas elektros energijos kiekis, lyginant su 2019 m., išaugo 2,5 karto (žr. lentelę žemiau). 2020 m. Bendrovės elektrinėse iš viso pagaminta 2,1 TWh elektros energijos, 2019 m. – 0,83 TWh.

Bendrovės valdomose elektrinėse pagaminta ir parduota elektros energija (TWh) 

Elektrėnų komplekse gamybos apimtys 2020 m. stipriai išaugo – iš viso pagaminta 1,2 TWh elektros energijos, 48 kartus daugiau nei 2019 m., kai gamybos apimtys siekė  0,025 TWh. Prie šio rezultato daugiausiai prisidėjo dėl palankių sąlygų rinkoje išaugusi kombinuoto ciklo bloko gamyba.

2020 m. Bendrovė 7-uoju ir 8-uoju blokais užtikrino tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą. Tai – gamintojo palaikoma generuojančių šaltinių ga­lia, aktyvuojama per 12 valandų laikotarpį. Šį re­zervą akty­vuoja PSO. Blokai nuolat paruošti paleidimui, kad, pri­rei­kus, prisidėtų prie energetikos sistemos saugumo už­tikrinimo.

Efektyvus Kruonio HAE galimybių išnaudojimas lėmė, kad 2020 m. pagaminta 33,8 proc. daugiau elektros energijos – 0,72 TWh (2019 m. – 0,54 TWh). Istoriškai tai yra geriausias šios elektrinės rodiklis nuo pat jos veiklos pradžios 1992 m.

Itin išaugusius gamybos rezultatus lėmė palankus nakties – dienos elektros energijos kainų skirtumas, profesionalus prekybininkų komandos darbas ir visą parą veikiančios automatinės prekybos sistemos įdiegimas. Dėl to Kruonio HAE 2020 m. vykdė gamybą apie 75 proc. laiko, kai ankstesniais metais šis rodiklis siekė apie 60 proc.

Kita Kruonio HAE elektrinės teikia­ma sisteminė paslauga – antri­nis aktyviosios galios rezervas, t. y. gamintojo palaikoma įrenginių arba hidroagregatų galia, aktyvuojama greičiau nei per 15 minučių laiko­tarpį. Šį rezervą, kuriam teikti 2020 m. buvo priskirti du Kruonio HAE elekt­rinės ag­regatai (400 MW), perdavimo sistemos operatorius akty­vuoja tuomet, kai reikia kompensuoti elektros energetinėje sistemoje atsiradusį trikdį, atsijungus elektrinei, staigų į Lietuvą paten­kančios elektros energijos kiekio sumažėjimą ar suteikiant avarinio rezervo pagalbą kaimyninėms šalims. Per 2020 m. Bend­rovė pardavė 0,033 TWh elektros energijos, pagamintos aktyvavus antrinio galios re­zervo paslaugą teikiančius įrenginius – beveik 2,5 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 m.

Per 2019 m. Bendrovė pardavė 0,057 TWh ir nu­pirko 0,026 TWh reguliavimo elektros energijos (pas­lauga reikalinga elektros energijos pertekliui/trūkumui ener­getikos sistemoje subalansuoti). Per 2019 m. atitinkamai – 0,055 TWh ir 0,023 TWh.

Kauno A. Brazausko HE gamybos apimtis mažino tai, kad 2020 m. pradžia buvo palyginti sausa. Metų pradžioje sniego beveik nebuvo, tad didesnio potvynio nekilo, o pavasarį ir vasaros pradžioje gamybą ribojo sumažėjęs Nemuno debitas. Per 2020 m. Kauno A. Brazausko HE pagamino  0,23 TWh, t. y. 16,4 proc. mažiau elektros energijos, negu 2019 m. (0,27 TWh).