Pradžia
en ru

Naujienos

AB "Lietuvos energija" akcininkai patvirtino 2001 metų veiklos rezultatus

Šiandien, sausio 30 d., vykusiame AB "Lietuvos energija" visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai išklausė auditoriaus (UAB "Arthur Andersen") išvadą, patvirtino bendrovės 2001 m. finansinę atskaitomybę ir 2001 metų finansinės veiklos rezultatus.
 
UAB “Arthur Andersen” atlikto bendrovės finansinės atskaitomybės audito duomenimis ji visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi AB “Lietuvos energija” finansinę padėtį, veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus. 
 
Per 2001 metus, skaičiuojant pagal Lietuvos apskaitos principus, bendrovė uždirbo 159,5 mln. Lt grynojo pelno (2000 m. – 104 mln.Lt). Pelno padidėjimą lėmė 5% didesnis elektros energijos pardavimas šalyje ir išaugęs eksportas. 2001 m. Lietuvos vartotojams parduota 7,2 mlrd. kWh elektros energijos t.y. 0,4 mlrd. kWh elektros energijos daugiau nei 2000 m. Per praėjusius metus AB “Lietuvos energija” eksportavo 4,2 mlrd. kWh elektros energijos – beveik tris kartus daugiau nei 2000 m., kai užsieniui buvo parduota 1,4 mlrd. kWh elektros.
 
Bendrovės akcininkai pritarė tokiam pelno paskirstymui litais: padengus ankstesniais laikotarpiais sukauptą nuostolį ir įtraukus pervedimus iš rezervų, paskirstytasis rezultatas – 99,8 mln. Lt. pelnas. Pirmąkart nuo AB “Lietuvos energija” įsteigimo 1995 m. bendrovė savo akcininkams išmokės 39,9 mln. Lt. dividendų (5,47 cento už vieno lito nominalios vertės akciją). Likusi pelno dalis bus pervesta į įstatymo numatytus rezervus.
 
Bendrovės pajamos už parduotas prekes ir atliktas paslaugas sudarė 1636,9 mln. Lt. (2000 m. - 1437 mln. Lt.) Iš bendro pajamų kiekio 1357,7 mln. Lt. sudarė pajamos už šalies vartotojams parduotą elektros energiją (2000 m. – 1289,9 mln. Lt.), 209,9 mln. Lt. – už eksportuotą elektros energiją (2000 m. – 94,4 mln. Lt.). Kitos pajamos gautos pardavus šilumos energiją, kitos, finansinės-investicinės veiklos.
 
2001 metų statybai ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui, modernizavimui bei atstatymui panaudota 304 mln. Lt investicinių lėšų.
 
Vidutinis elektros energijos tarifas šalies vartotojams pernai metais buvo 18,61 ct/kWh. 
 
2001 metais kredito institucijoms buvo grąžinta 161 mln. Lt ilgalaikių paskolų ir 152 mln. Lt – trumpalaikių. Pagerėjo paskolų struktūra – metų pabaigoje tik 20 proc. paskolų buvo trumpalaikės, likusi dalis – ilgalaikės ir vidutinės trukmės paskolos. Bendrovė vykdė įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo sutartį su Ignalinos AE – pagal šią sutartį atominei elektrinei grąžinta 132 mln. Lt skolos dalis, o taip pat delspinigiai. Pradelsto įsiskolinimo biudžetui ir tiekėjams bendrovė neturėjo.
 
Apyvartinių lėšų papildymui AB “Lietuvos energija” ieškojo kredito išteklių – bendrovė naudojosi daugiausia vidutinės trukmės bankų kreditais ir leido obligacijas. Per ataskaitinį laikotarpį pasiskolinta 406 mln. Lt, t.y. mažiau nei 2000 metais, kai buvo pasiskolinta 422 mln. Lt. Įsipareigojimai finansinėms institucijoms padidėjo 76 mln. Lt, bet išliko racionalaus skolinimosi ribose.
 
AB”Lietuvos energija” 2001 metais, siekdama dirbti pelningai vykdė struktūrinius bendrovės valdymo pertvarkymus, mažino kaštus, efektyviau valdant pinigų srautus ir apyvartinį kapitalą sumažino skolinimosi poreikį. Padarytų reformų rezultatai - pelnas viršijo 150 milijonų litų, laiku buvo atsiskaitoma su kreditoriais, pagerėjo likvidumo, apyvartumo rodikliai. Beje, ir kredito įstaigos taip pat įvertino pagerėjusią bendrovės finansinę būklę – 2001 metais buvo skolintasi palankesnėmis nei ankstesniais metais sąlygomis.
 
Praėjusiais metais šalyje pagaminta 14,6 mlrd. kWh kilovatvalandžių elektros energijos, tai yra 3,3 mlrd. kWh arba 29% daugiau negu 2000 metais. Bendrovei priklausančiose elektrinėse pagaminta 12% visos elektros energijos.
 
Šiandien akcininkai pritarė 2002 m. bendrovės grynajam skolinimuisi investicinei programai ir apyvartinėms lėšoms iki 180 mln. Lt.
 
Visuotiniame susirinkime buvo atšaukta ankstesnė ir išrinkta naujoji AB “Lietuvos energija” stebėtojų taryba, kurios nariais tapo ūkio viceministras Anicetas Ignotas, Vyriausybės kanclerio pavaduotojas Saulius Spėčius, Ūkio ministerijos Energetikos departamento Energetikos vystymo skyriaus vedėjas Faustas Juška, Finansų ministerijos Valstybės skolos valdymo departamento Paskolų priežiūros skyriaus viršininko pavaduotoja Aldona Mickevičienė ir “E.ON Energie AG” atstovas Dr. Reiner Lehmann. Įmonės stebėtojų tarybos nariams leista būti ir kitų įmonių stebėtojų tarybos ar valdybos nariais.
 
Atstovė ryšiams su visuomene Aurelija Trakšelienė