Pradžia
en ru

Privatumo politika

www.ignitisgamyba.lt naudojimosi ir privatumo taisyklės
 
Svetainės www.ignitisgamyba.lt (toliau – Svetainė) naudojimosi ir privatumo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Svetainės naudojimosi sąlygas ir asmens duomenų tvarkymo principus, kuriais vadovaujantis Svetainės valdytojas AB „Ignitis gamyba“, įmonės kodas 302648707, registruotas buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai (toliau – Bendrovė) tvarko Svetainės lankytojų asmens duomenis.
Taisyklių nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, kurie lankosi Svetainėje (toliau – Asmenys) ir pateikia Bendrovei savo asmens duomenis. Visi Asmenys, naudodamiesi Svetaine patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiomis Taisyklėmis bei sutinka su Taisyklių sąlygomis. Bendrovė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje.
 
Sąvokos
 
Taisyklėse naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

  • Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su identifikuotu arba neidentifikuotu fiziniu asmeniu (pvz., vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
  • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz., rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).

Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).
 
Duomenų tvarkymo principai
 
Bendrovė tvarko Asmenų duomenis, kuriuos patys Asmenys pateikia Svetainėje atsiųsdami savo CV į pageidaujamą poziciją Bendrovėje, teikdami klausimus administracijai nurodant savo vardą, pavardę, įmonę, el. pašto adresą ir klausimą bei registruodamiesi į ekskursijas.
Asmenų pateikiami Asmens duomenys yra tvarkomi tik konkrečiais tikslais laikantis šių Taisyklių, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.
Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir pan.
 
Asmenų teisės
 
Asmuo susisiekęs su Bendrove ir Bendrovei nustačius asmens tapatybę, turi teisę:

  • susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
  • ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
  • prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus;
  • gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
  • prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
  • nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Asmenys gali kreiptis dėl šių Taisyklių arba Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, el. paštu gamyba@ignitis.lt  arba žodžiu (8 5) 278 2907.
Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Slapukai ir jų naudojimas
 
Bendrovė, siekdama padaryti naudojimąsi šia svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į svetainės lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.
Slapukai Svetainėje yra naudojami, kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su slapukų naudojimu. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.
Svetainėje naudojamas standartinis Drupal slapukas: has_js, kuris leidžia puslapiui nustatyti, ar bus galima naudotis Javascript funkcijomis.
Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta Vartotojui išėjus iš Svetainės ar užvėrus naršyklę. Seanso slapukai gali būti naudojami norint aktyvinti tam tikras Svetainės funkcijas, pavyzdžiui, užsisakant paslaugas, atliekant įvairias operacijas ir kt. Svetainės slapukai gali būti kuriami naudojantis kitų interneto svetainių analitikos paslaugų teikėjų paslaugomis, pvz., bendrovės „Google Inc.“ paslauga „Google Analytics“.