Pradžia
en ru

Naujienos

AB "Lietuvos energija" akcininkai patvirtino 2002 metų veiklos rezultatus

Šiandien, balandžio 29 d., vykusiame visuotiniame susirinkime AB "Lietuvos energija" akcininkai išklausė auditoriaus (UAB "Deloitte&Touche") išvadą, patvirtino bendrovės 2002 m. finansinę atskaitomybę ir paskirstė 2002-ųjų metų pelną.
 
UAB “Deloitte&Touche” atlikto bendrovės finansinės atskaitomybės audito duomenimis ji visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi AB “Lietuvos energija” finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje visuotinai priimtus apskaitos principus.
 
Per 2002 metus, skaičiuojant pagal Lietuvos apskaitos principus, bendrovė uždirbo 95,3 mln. litų grynojo audituoto pelno. Turto pelningumas sudarė 7,7 proc., kapitalo grąža – 13,8 proc. Pelno padidėjimą  lėmė išaugęs elektros energijos eksportas, padidėjęs suvartojimas šalyje, pastoviųjų sąnaudų sumažėjimas, stabilus ir patikimas elektros energetikos sistemos darbas. Beveik 55 proc. viso pelno buvo gauta eksportuojant elektros energiją. Per praėjusius metus AB “Lietuvos energija” eksportavo 6,8 mlrd. kWh elektros energijos, 2,6 mlrd. kWh daugiau nei 2001 m.
 
Visos pajamos už parduotas prekes ir atliktas paslaugas sudarė 1075 mln. litų. Didžiausia pajamų dalis - 473 mln. litų  buvo gauta parduodant elektros energiją vidaus rinkoje, 291 mln. litų gauta už elektros energijos perdavimą. Pajamos iš elektros eksporto sudarė 307 mln. litų.
 
Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina bei veiklos sąnaudos siekė 964 mln. litų. Pusę visų sąnaudų sudarė elektros energijos pirkimo išlaidos – 478 mln. litų. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų buvo nupirkta už 225 mln. litų, šalto ir besisukančio galios rezervų - už  86 mln. litų. Likusią pajamų ir sąnaudų dalį sudarė kita ir finansinė/investicinė veiklos. 2002 metų investicijos energetinių  objektų rekonstravimui ir atnaujinimui siekė 120  mln. litų.
 
Vykdydama perdavimo tinklo operatoriaus veiklą, įmonė per aukštos įtampos elektros tinklus šalies poreikiams perdavė 8 mlrd. kWh elektros energijos. Vykdydama nepriklausomo tiekėjo veiklą, šalies laisviesiems vartotojams ir skirstomųjų tinklų bendrovėms pardavė 4,9 mlrd. kWh elektros energijos.
 
AB “Lietuvos energija“ teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos kaina – 2 ct/kWh – bendroje elektros energijos kainoje gyventojams sudarė 6,9%.  Pelnas, gautas šioje - pagrindinėje veikloje, sudarė apie 25 proc. viso uždirbtojo pelno.
 
AB “Lietuvos energija“ laiku vykdė finansinius ir sutartinius įsipareigojimus – pradelsto įsiskolinimo biudžetui ir tiekėjams įmonė neturėjo.
 
2002 metų pradžioje, peržiūrėjus AB “Lietuvos energija” reitingo perspektyvą, iš neigiamos BB+(negative) ji buvo pakeista į stabilią BB+(stable). 2002 metais kredito institucijoms grąžinta 184 mln. litų paskolų, pasiskolinta 100 mln. litų.  Paskolos buvo naudojamos anksčiau paimtų kreditų refinansavimui bei investicijoms. Grąžinus paskolas, o taip pat dėl teigiamos valiutų kursų pasikeitimo įtakos, įsipareigojimai finansinėms institucijoms per metus sumažėjo 93 mln. litų.
 
Šiandien AB “Lietuvos energija” akcininkai pritarė tokiam pelno paskirstymui: 38,118 mln. litų dividendams išmokėti (apie 5,53 cento už vieno lito nominalios vertės akciją),   44,750 mln. litų skirti į įstatymo numatytus rezervus, 10,369 mln. litų – į nepaskirstytinąjį rezervą (investicijoms) ir 2,058 mln. litų – į paskirstytinąjį rezervą (paramai, tantjemoms ir kitoms reikmėms). Visas paskirstytinas ataskaitinio laikotarpio pelnas – 95,3 mln. litų.
 
2003 m. AB “Lietuvos energija” paskolų refinansavimui bei investicinei veiklai numato skolintis iki 135 mln. litų. Per metus bankams numatoma grąžinti 158 mln. litų, investiciniams projektams įgyvendinti numatoma skirti 115 mln. litų
  
Atstovė ryšiams su visuomene Aurelija Trakšelienė