Pradžia
en ru

Naujienos

„Ignitis gamyba“ pirmąjį metų pusmetį intensyviai didino elektros gamybą

Naujienos

Nepaisant permainingo laikmečio, per pirmą šių metų pusmetį bendrovė „Ignitis gamyba“ pademonstravo įspūdingą elektros gamybos augimą. 2020 m. sausio–birželio mėn. bendrovės valdomos elektrinės pagamino ir pardavė net 835 GWh elektros energijos, t. y. panašiai, kiek per visus 2019-uosius.

Didžiąja dalimi toks rezultatas yra efektyvaus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) galimybių išnaudojimo ir intensyvios kombinuoto ciklo bloko (KCB) gamybos Elektrėnų komplekse nuopelnas. Dėl susidariusių palankių rinkos sąlygų efektyviam KCB veikimui, šis įrenginys pirmą 2020 m. pusmetį pagamino daugiausiai – 336 GWh – elektros energijos tarp visų „Ignitis gamybos“ pajėgumų.

Dar vienas reikšmingai išaugęs rodiklis – per 2020 m. sausio–birželio mėn. KHAE suteikė apie 18 GWh aktyvuoto antrinio galios re­zervo paslaugų – daugiau nei 2 kartus daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 m.

„Pirmasis 2020-ųjų pusmetis ilgai išliks atmintyje – ir dėl karantino, ir dėl rinkoje birželį susidariusios ypač sudėtingos situacijos. Netikėtai išsijungus dviem Rygos kogeneracinėms jėgainėms bei neveikiant elektros jungčiai su Švedija „NordBalt“, didžiąją dalį elektros poreikio Lietuvoje patenkino KCB, Kauno hidroelektrinė bei Kruonio HAE, užtikrinusios beveik 73 proc. šalies elektros poreikio. Susidūrus su netikėtais iššūkiais, labiausiai išryškėjo bendrovės pajėgumų svarba ir mūsų, kaip patikimo šalies energetikos sistemos saugumą užtikrinančio partnerio, vaidmuo“, – teigia „Ignitis gamybos“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Rimgaudas Kalvaitis.

Pagrindiniai „Ignitis gamybos“ finansiniai rodikliai pirmąjį šių metų pusmetį išliko stabilūs. Palyginus su tuo pačiu periodu 2019 m., bendrovės pajamos pagal sutartis su klientais padidėjo 1,8 proc. – iki 67,4 mln. eurų. Bendrovės koreguota EBITDA pakilo 3,9 proc.

Žaliosios energetikos srityje pirmą 2020-ųjų pusmetį viena iš didžiausių naujienų buvo gegužę įvykęs bendrovės įrengtos 1 MW saulės elektrinės atidarymas. Šis įvykis pažymėjo pirmos pasaulyje visiems šalies namų ūkiams prieinamos nutolusių saulės jėgainių platformos „Ignitis saulės parkai“ veiklos startą – dabar visi Lietuvos gyventojai turi galimybę nutolusiose saulės elektrinėse patys savo butams ar namams gaminti elektros energiją. Be to, rudens pradžioje šis saulės parkas bus išplėstas atidarant naują 3 MW saulės jėgainę. Įgyvendinus šį projektą, Obeniuose veiks šiuo metu didžiausia saulės elektrinė Baltijos šalyse.

Pirmame 2020-ųjų pusmetyje gerokai pasistūmėta ir įgyvendinant kitus bendrovės projektus. Vasarą Elektrėnų komplekse pradėtas pasiruošimas dviejų nebenaudojamų 250 ir 150 metrų aukščio kaminų demontavimo darbams. Tai yra unikalus projektas – bendrovės žiniomis, Baltijos šalyse tokiame aukštyje ardymo darbų iki šiol niekas nėra atlikę. Planuojama, kad šių kaminų demontavimas bus baigtas iki 2021 m. rudens.

„Žvelgiant į antrą 2020-ųjų pusmetį, toliau tęsime pradėtus darbus ir projektus. Svarstant galimą Kruonio HAE plėtrą, jau esame atlikę 5-ojo hidroagregato technologines ir socioekonomines galimybių studijas, kurios parodė, kiek kainuotų ir kokią naudą iki 2050 m. sukurtų patraukliausios technologinės alternatyvos. Tikimės greitu metu žinoti galutinį pasirinkimą, kuris priklausys nuo elektros rinkos ir sisteminių paslaugų poreikio šalyje ateityje. Kitas Kruonio HAE plėtros projektas – plūduriuojančios saulės elektrinės įrengimas aukštutiniame baseine. Planuojame, kad 2020 m. antrame pusmetyje įgyvendinsime pirmąjį šio projekto etapą įrengdami eksperimentinę 60 kW elektrinę“, – apie dar šiemet suplanuotus bendrovės darbus kalba R. Kalvaitis.

Esminiai „Ignitis gamybos“ 2020 m. 6 mėnesių rodikliai:

  • Bendrovės 2020 m. 6 mėn. pajamos pagal sutartis su klientais siekė 67,4 mln. eurų ir buvo 1,8 proc. didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. (66,2 mln. eurų).
  • Bendrovės 2020 m. 6 mėn. koreguota EBITDA* siekė 30,3 mln. eurų ir buvo 3,9 proc. didesnė nei tuo pačiu periodu pernai (29,2 mln. eurų). Tai lėmė efektyvesnis Kruonio HAE panaudojimas ir išaugusios gamybos apimtys Elektrėnų komplekse bei atsvėrė mažesnę gamybą Kauno HE ir  2019 m. rezultatus gerinusį vienkartinį mazuto ir metalo laužo pardavimų efektą.
  • Bendrovės 2020 m. 6 mėn. grynasis laikotarpio pelnas sudarė 14,9 mln. eurų ir buvo 47,7 proc. mažesnis nei 2019 m. 6 mėn. grynasis pelnas (28,4 mln. eurų).
  • 2020 m. sausio-birželio mėn. bendrovė patyrė 49,8 mln. eurų sąnaudų. Didžiąją dalį bendrovės sąnaudų (27,9 mln. eurų, arba 55,6 proc.) sudarė elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo bei kuro elektros energijos gamybai sąnaudos. Veiklos palaikymo sąnaudos sudarė 13,5 mln. eurų ir buvo 3,3 mln. eurų didesnės nei tuo pačiu periodu pernai daugiausia dėl išaugus gamybai KCB padidėjusių apyvartinių taršos leidimų sąnaudų ir 2019 m. I pusm. pripažinto gautinų sumų vertės sumažėjimo atstatymo (1,1 mln. eurų).
  • Į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą bendrovė per 2020 m. 6 mėn. investavo 1,1 mln. eurų. Per 2019 m. 6 mėn. buvo investuota 0,3 mln. eurų.

* Bendrovės koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Priedas: „Ignitis gamybos“ 2020 m. 6 mėn. tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos