Pradžia
en ru

Naujienos

Informacija apie „Ignitis gamybos“ akcijų nuosavybės teisių perėjimo bylos eigą

2021 m. kovo 15 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. e2YT-1756-1134/2021 pagal pareiškėjos AB „Ignitis grupė“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

Pažymėtina, kad teismas išskyrė pareiškimą į dvi atskiras bylas – bylą, kurioje suinteresuoti asmenys – „Ignitis gamyba“ akcininkai yra mirę, ir bylą, kurioje suinteresuotais asmenimis yra visi kiti likę „Ignitis gamybos“ akcininkai.

Byla, kurioje suinteresuotais asmenimis įtraukti mirę „Ignitis gamyba“ akcininkai, dar nėra iškelta, teismas laukia duomenų apie mirusių akcininkų teisių perėmėjus patikslinimo.

Kitoje byloje teismas nusprendė procesinius dokumentus suinteresuotiems asmenims įteikti ir apie rašytinio teismo proceso vietą ir laiką proceso dalyviams paskelbti viešo paskelbimo būdu: akcinės bendrovės „Ignitis gamyba“ akcininkams, privalomai nepardavusių akcijų, procesinius dokumentus įteikti ir apie rašytinio teismo procesą paskelbti pagal pareiškėjos AB „Ignitis grupė“ pateiktą sąrašą abėcėlės tvarka, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

„Vilniaus miesto apylinkės teisme rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje 2021 m. balandžio 30 d. 13.30 val. bus nagrinėjama civilinė byla Nr. e2YT-1756-1134/2021 pagal pareiškėjos akcinės bendrovės (toliau – AB) „Ignitis grupė“ patikslintą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – akcinė bendrovė „Ignitis gamyba“, akcinė bendrovė SEB bankas, akcinė bendrovė Nasdaq Vilnius, Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas, akcinės bendrovės „Ignitis gamyba“ akcininkai pagal pareiškėjos pateiktą sąrašą, kuriuo pareiškėja prašo pripažinti juridinę reikšmę turinti faktą, kad: 1) AB „Ignitis grupė“ atliko mokėjimą AB „Ignitis gamyba“ akcijų nepardavusiems akcininkams, deponuojant 7 500 000 EUR į AB SEB bankas depozitinę sąskaitą Nr. LT987044090100757616; 2) pripažinti AB „Ignitis grupė“ nuosavybės teisę į 11 113 442 vnt. AB „Ignitis gamyba“ paprastąsias vardines 0,29 Eur nominalios vertės akcijas, neperduotas AB „Ignitis grupė“; 3) įpareigoti AB SEB bankas vertybinių popierių tvarkytoją ir kitus galimus AB „Ignitis gamyba“ akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus AB „Ignitis gamyba“ akcininkų vertybinių popierių sąskaitose apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą AB „Ignitis grupė“, šį reikalavimą vykdant tame tarpe ir per AB Nasdaq Vilnius bei Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą; 4) pripažinti pareiškimo priedą Nr. 1 nevieša bylos medžiaga ir neleisti su ja susipažinti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus proceso dalyvius; 5) leisti teismo sprendimą, priimtą šioje byloje, vykdyti skubiai. Suinteresuoti asmenys informuojami, kad: 1) procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Suinteresuotiems asmenims siūlytina per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į patikslintą pareiškimą. Teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie galėjo būti pateikti atsiliepime į patikslintą pareiškimą, jeigu mano, kad vėlesnis jų pateikimas užvilkins procesinio sprendimo priėmimą byloje. Bylą nagrinėja teisėja Marina Vladimircevienė. Informacijos teirautis tel. (8 5) 274 0352.“

Su išsamesne informacija galima susipažinti Vilniaus miesto apylinkės teisme nurodytu kontaktiniu telefonu.

Visa reikšminga informacija apie bylų proceso eigas bus skelbiama „Ignitis grupės“ bei „Ignitis gamybos“ interneto svetainėse.