Pradžia
en ru

Naujienos

Per praėjusius metus AB "Lietuvos energija" uždirbo per 100 mln. litų

Per 2001 metus skaičiuojant pagal Lietuvos apskaitos principus buvo uždirbta 159.5 mln. Lt ikimokestinio pelno. 2000 metais buvo gauta 104.3 mln. Lt ikimokestinio pelno. Pajamos už parduotas prekes ir atliktas paslaugas buvo 200 mln. Lt didesnės negu 2000 metais ir sudarė 1637 mln. Lt, padidėjus elektros energijos gamybai, parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina taip pat išaugo 157 mln. Lt ir siekė 1444 mln. Lt.
 
Pagrindinėje bendrovės veikloje - elektros energijos gamyboje, perdavime ir paskirstyme per metus buvo uždirbta 120 mln. Lt pelno, t. y. 15% daugiau negu 2000 metais. Likęs pelnas buvo gautas parduodant elektrinių pagamintą šilumos energiją, pasikeitus valiutų kursams, kitoje ir finansinėje/investicinėje veiklose.
 
Padengus ankstesniais laikotarpiais sukauptą nuostolį, kurį metų pradžioje turėjo AB “Lietuvos energija”, skirstytinas rezultatas yra 99,8 mln. Lt pelno.
 
Pelno padidėjimą lėmė tai, kad 5% padidėjo elektros energijos pardavimas šalyje ir iki 4.2 mlrd. kWh išaugęs eksportas. Per metus šalyje buvo pagaminta 14.6 mlrd. kilovatvalandžių elektros energijos, 3.3 mlrd. kWh daugiau negu 2000 metais. Bendrovei priklausančiose elektrinėse pagaminta 12 % visos elektros energijos.
 
2001 metais kredito institucijoms buvo grąžinta 161 mln. Lt ilgalaikių paskolų ir 152 mln. Lt - trumpalaikių. Pagerėjo paskolų struktūra - metų pabaigoje tik 20 proc. paskolų buvo trumpalaikės, likusi dalis - ilgalaikės ir vidutinės trukmės paskolos. Bendrovė vykdė įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo sutartį su Ignalinos AE - pagal šią sutartį atominei elektrinei grąžinta 132 mln. Lt skolos dalis, o taip pat delspinigiai. Pradelsto įsiskolinimo biudžetui ir tiekėjams bendrovė neturėjo.
 
Apyvartinių lėšų papildymui AB “Lietuvos energija” ieškojo kredito išteklių - bendrovė naudojosi daugiausia vidutinės trukmės bankų kreditais ir leido obligacijas. Per ataskaitinį laikotarpį pasiskolinta 406 mln. Lt, t.y. beveik tiek pat kiek ir 2000 metais, kai buvo pasiskolinta 422 mln. Lt. Įsipareigojimai finansinėms institucijoms padidėjo 76 mln. Lt, bet išliko racionalaus skolinimosi ribose.
 
AB”Lietuvos energija” 2001 metais, siekdama dirbti pelningai vykdė struktūrinius bendrovės valdymo pertvarkymus, mažino kaštus, efektyviau valdant pinigų srautus ir apyvartinį kapitalą sumažino skolinimosi poreikį. Padarytų reformų rezultatai - pelnas viršijo 150 milijonų litų, laiku buvo atsiskaitoma su kreditoriais, pagerėjo likvidumo, apyvartumo rodikliai. Beje, ir kredito įstaigos taip pat įvertino pagerėjusią bendrovės finansinę būklę - 2001 metais buvo skolintasi palankesnėmis nei ankstesniais metais sąlygomis.
 
Atstovė ryšiams su visuomene Aurelija Trakšelienė