Pradžia
en ru

Naujienos

Svarstant galimą Kruonio HAE plėtrą, užbaigtos dvi svarbios studijos

Naujienos

Bendrovė „Ignitis gamyba“ užbaigė Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (Kruonio HAE) 5-ojo hidroagregato technologinę ir socioekonominę galimybių studijas, kuriomis siekta įvertinti galimus elektrinės modernizavimo variantus.

Bendrovė inici­javo galimybių studijas siekdama parinkti geriausią agregato technologinį sprendinį, atitinkantį šiandie­nines rinkos sąlygas ir besikeičiančius poreikius tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa kontekste. Socioekonominėje studijoje, kurią atliko Lietuvos energetikos instituto specialistai, patraukliausios technologinės alternatyvos įvertintos socioekonominiu aspektu, siekiant nustatyti, kuri alternatyva visuomenei mažiausiais kaštais sukurtų didžiausias naudas.

Technologinės studijos metu buvo įvardinti keli galimi Kruonio HAE plėtros scenarijai – nuo esamo įrenginio modernizavimo iki naujo 110-225 MW hidroagregato įdiegimo. Papildomai įvertinta ir galimybė Kruonio HAE įdiegti energijos kaupiklį.

Apskaičiuota galima nauda visuomenei

Atlikta išsami socioekonominė studija parodė, kiek kainuotų ir kokią naudą iki 2050 m. sukurtų patraukliausios technologinės alternatyvos. Remiantis tyrimo išvadomis, kiekvienos iš technologinių alternatyvų Kruonio HAE įgyvendinimas atneštų ilgalaikę naudą visuomenei, o įvertinus grynąją diskontuotą socioekonominę naudą, geriausius rezultatus demonstruoja 110 MW naujo sinchroninio agregato arba 225 MW naujo asinchroninio agregatų alternatyvos, kurių nauda viršytų 150 mln. eurų. Investicijos į naują agregatą siektų apie 85 arba 120 mln. eurų, o statybos užtruktų 4-5 metus. Vienos iš šių alternatyvų pasirinkimas priklausys nuo elektros rinkos ir sisteminių paslaugų poreikio šalyje ateityje.

Vis dėlto žvelgiant vien iš finansinės perspektyvos, nagrinėtų alternatyvų įgyvendinimas be valstybės ar Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių įmonei nėra finansiškai naudingas. Norint pasiekti didesnę nei 5 proc. vidinę finansinę grąžą, projekto įgyvendinimui reikalingos subsidijos siektų nuo 30 iki 50 proc. investicijos vertės.

„Šiandieninė­mis rinkos sąlygomis elektrinės darbui pakanka esamos 900 MW galios. Tačiau elektrinės modernizavimas arba tolesnė plėtra svarbi siekiant ateityje užtikrinti šalies energetinę nepriklausomybę išlaikant patikimus vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus, integruojant elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių išteklių, ir užtikrinant sistemos stabilumą ir patikimumą  po sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais 2025 m. Kadangi tai yra nacionalinės reikšmės projektas, reikalaujantis ne tik mūsų sprendimų, bet ir suderinamumo su valstybės strategija – toliau dirbsime su institucijomis, vertinant jo įgyvendinimo galimybes“,  – teigia „Ignitis gamybos“ generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis.

Svarbi Lietuvos energetikos sistemos dalis

Per pirmus keturis 2020 m. mėnesius Kruonio HAE iš viso pagamino arti 230 GWh elektros energijos, t. y. beveik 2,9 karto daugiau nei 2019 m. sausį–balandį. Kruonio HAE užtikrina visą įsigyjamą šalyje antrinio avarinio Lietuvos elektros energetikos sistemos rezervo kiekį ir vykdo komercinę elektros energijos gamybą, išnaudodama savo unikalią galimybę žemų elektros kainų rinkoje metu sukaupti savo baseine milžiniškus Nemuno vandens kiekius, o rinkoje susiformavus aukštoms elektros kainoms, sukauptą vandenį panaudoti generatorių turbinoms sukti.

Birželio pirmoje pusėje netikėtai išsijungus dviem Rygos kogeneracinėms jėgainėms bei neveikiant elektros jungčiai su Švedija „NordBalt“, didžiąją dalį elektros poreikio Lietuvoje užtikrino „Ignitis gamyba“ Kruonio HAE ir kitais savo pajėgumais. Bendrovė savo valdomose Kruonio HAE, Kombinuoto ciklo bloke Elektrėnuose bei Kauno hidroelektrinėje birželio 10 dieną gamino apie 73 proc. Lietuvos elektros poreikio.

Antrinį avarinį rezervą teikia du Kruonio HAE elekt­rinės ag­regatai 400 MW galia. Perdavimo sistemos operatorius LITGRID šią paslaugą akty­vuoja tuomet, kai reikia kompensuoti staigų į Lietuvą paten­kančios elektros energijos kiekio sumažėjimą.  Kiti du Kruonio HAE hidroagregatai veikia komerciškai – jų pagaminta elektros energija prekiaujama biržoje.

Ateities klausimai

Socioekonominės kaštų ir naudos analizės rezultatai rodo, kad ilguoju laikotarpiu Kruonio HAE pajėgumų plėtra atneštų naudos visuomenei, tačiau studijos rengėjai pripažįsta, kad gaunamą socioekonominę naudą daugiau lemia ne konkreti Kruonio HAE technologinė alternatyva, o būsimos rinkos sąlygos, kuriomis agregatai turėtų veikti. Kruonio HAE socioekonominė nauda didėja augant atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) elektrinių gamybai ir mažėjant užsienio sistemų galimybėms balansuoti kintančią AEI generaciją Lietuvoje.

„Kruonio HAE teikia visam Baltijos ir Šiaurės šalių regionui gyvybiškai svarbias sistemines paslaugas, tačiau žvelgiant į ateitį daugiausiai klausimų kelia šiuo metu svarstoma nauja LITGRID sisteminių paslaugų koncepcija. Kruonio HAE, galinti tenkinti visą antrinio rezervo (dažnio atkūrimo rezervų (FRR)) poreikį šalyje, pagal naują sisteminių paslaugų koncepciją galėtų teikti tik dalį FRR paslaugų. Prieš priimant tokius reikšmingus sprendimus, siūlome įvertinti, kiek ir kokių kitų agregatų reiktų šiai netekčiai kompensuoti ir kiek tai papildomai kainuotų šaliai“, – pabrėžia R. Kalvaitis.

Ankstesnių metų tyrimai

Studijos įgyvendinimas, kuriam pusę reikalingų lėšų skyrė Europos Komisija iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP, angl. Connecting Europe Facility) fondo, užtruko apie 10 mėnesių. Likusią tyrimo dalį „Ignitis gamyba“ finansavo savo lėšomis.

Svarstant galimą Kruonio HAE plėtrą, 2019 m. buvo atlikta ir polių lauko bei infrastruktūros būklės studija. Tyrimų metu patvirtinta, kad Kruonio HAE infrastruk­tū­ros būklė nuo jų įrengimo 1985 m. yra tinkama tolimesniam naudojimui – Kruonio HAE 5-ojo vamzdyno zonos poliai yra geros būklės ir atitinka projektinius sprendinius.

EITP lėšomis siekiama finansuoti regioninės reikšmės Europos energetikos infrastruktūros projektus, kurie prisidėtų prie visos Europos Bendrijos tolygios integracijos ir bendros rinkos vystymosi. Pagal fondo taisykles, EITP finansavimas tokio tipo projektams gali būti skiriamas tik galimybių studijoms, bet ne rangos darbams atlikti.