Pradžia
en ru

Socialinės atsakomybės kryptys

„Ignitis gamyba“ savo veikloje vadovaujasi bendrovės „Ignitis grupė“ Socialinės atsakomybės politika (dokumentas). 

Įmonių grupė, remdamasi vizija, misija, vertybėmis bei strateginiais tikslais, realizuoja savo socialinę atsakomybę per kryptingą veiklą keturiose svarbiausiose srityse – aplinkosaugoje, santykiuose su darbuotojais ir visuomene, veikla rinkoje.

Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje

 • Įmonių grupė skatina ir savo veikloje naudoja pažangias priemones, technologijas bei diegia procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti veiklos poveikį aplinkai.
 • Vadovaujantis darnaus vystymosi bei taršos prevencijos principais, Įmonių grupė įgyvendina sąnaudas mažinančias veiklas, dėmesį skiria atliekų rūšiavimui, skatina racionalų išteklių valdymą ir naudojimą. Įmonių grupė skatina ir aktyviai dalyvauja ekologinėse iniciatyvose bei aplinkos apsaugą užtikrinančiose prevencinėse programose.

Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais

 • Įmonių grupėje darbuotojai yra pagrindinis ir svarbiausias sėkmingos veiklos veiksnys, todėl yra siekiama taikyti pažangias veiklos valdymo ir atlygio sistemas, sudaryti sąlygas asmeniniam, profesiniam ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui ir ugdymui, gerbti žmogaus teises bei rūpintis jų apsauga darbo vietoje, laikantis LR Konstitucijoje ir darbo įstatymuose nustatyto diskriminacijos pagal amžių, lytį, kilmę ir įsitikinimus draudimo, siekiama darbuotojams užtikrinti lygias teises.
 • Įmonių grupėje ypatingą dėmesį siekiama skirti darbuotojų sveikatos apsaugai, profesinių ligų prevencijai, fizinio aktyvumo skatinimui.
 • Įmonių grupė pripažįsta darbuotojų savanoriško jungimosi į profesines sąjungas ar asociacijas teisę bei teisę derėtis su darbdaviu.

Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene

 • Įmonių grupė palaiko bei skatina verslo ir visuomenės bendradarbiavimą grindžiamą bendrais darnaus vystymosi interesais, siekia užtikrinti ilgalaikę verslo ir visuomenės pažangą, prisideda prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės kūrimo, atsiskaito visuomenei už savo vykdomas veiklas.
 • Įmonių grupė rūpinasi visuomenės švietimu energetikos srityje (saugaus elgesio su elektra, energetinio efektyvumo didinimo srityse bei kita), savanoriškai kurdama savo ir įsitraukdama į visuomenės iniciatyvas, skatina pilietiškumą, atsakingumą, tausojimą bei sąmoningumą, aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis.
 • Įmonių grupė skatina jaunimo profesinę veiklą, dalijimąsi žiniomis, aktyviai bendradarbiauja su vidurinėmis bei aukštosiomis mokyklomis, akademine bendruomene, studentams sudaro sąlygas atlikti praktiką.
 • Įmonių grupė skatina ir palaiko tiek savo darbuotojų, tiek ir visuomenės savanorišką veiklą siekiant visuomenei naudingų tikslų.

Socialiai atsakinga veikla rinkoje

 • Įmonių grupė propaguoja etišką, skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su klientais, tiekėjais, investuotojais, bendradarbiauja su partneriais, padedančiais įgyvendinti socialiai atsakingo verslo principus.
 • Įmonių grupė siekia užtikrinti, kad visa informacija būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai, būtų savalaikė bei nebūtų klaidinanti.
 • Įmonių grupė netoleruoja bet kokių korupcijos formų ir principingai siekia užkirsti joms kelią tiek įmonės viduje, tiek išorėje - supažindindama darbuotojus su sąžiningo verslo principais ir etikos normomis bei skatindama sąžiningą verslo politiką ir skaidrų bendravimą su valstybinėmis institucijomis, bendradarbiaudama su organizacijomis, kurios Lietuvoje populiarina etišką ir socialiai atsakingą požiūrį į verslą.
 • Įmonės asocijuotos įmonės vykdo veiklą Lietuvoje