Pradžia
en ru

Naujienos

„Lietuvos energijos gamyba“ per 2018 m. 9 mėnesius užtikrino veiklos ir finansinių rodiklių stabilumą bei ėmėsi naujų idėjų

2018 m. spalio 30 d.

Valstybės kapitalo energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausančios „Lietuvos energijos gamybos“ rezultatams per 2018 m. sau­sio–rugsėjo mėnesius didelę įtaką darė ir nenuspėjamos gamtos sąlygos, ir iš anksto planuoti svarbūs remonto darbai, ir rinkoje susiklosčiusi elektros kainų situacija.

Kauno A. Brazausko hidroelektrinės gamyba dėl mažo vandens pritekėjimo sparčiai menko jau nuo gegužės mėnesio. Tiesa, pirmieji metų mėnesiai buvo ypač vande­ningi, tad bendros devynių mėnesių gamybos apimtys smarkiai nesikeitė. Iš viso per 2018 m. 9 mėn. Kauno A. Brazausko HE pagamino 11 proc. mažiau elektros energijos, negu per 2017 m. 9 mėn. (atitinkamai 0,283 TWh ir 0,318 TWh).

Kruonio HAE pirmąkart per elektrinės istoriją vyko kapitalinio remonto darbai, dėl kurių vienas iš keturių elektrinės agregatų buvo šešis mėne­sius neprieinamas. Tad per 2018 m. 9 mėn. parduota 18,4 proc. mažiau Kruonio HAE pagamintos elektros energijos negu per 2017 m. 9 mėn. (atitinkamai 0,330 TWh ir 0,404 TWh). Nepaisant to, reguliavimo paslaugos reikėjo kone dvigubai daugiau nei pernai, o antrinis re­zervas buvo aktyvuotas dukart dažniau.

Elektrėnų komplekse veiksmo per šiuos mėnesius taip pat netrūko. Perdavimo sistemos operatoriui sutikus, kad tretinio aktyviosios galios rezervo paslauga tarpsisteminės jungties su Švedija „NordBalt“ remonto metu būtų teikiama 8-uoju Elektrėnų komplekso bloku, šiuo laikotarpiu kombinuotojo ciklo blokas patikimai teikė elektros energetikos sistemos re­zervo, vadinamojo strateginio rezervo, paslaugą ir didino elektros energijos pasiūlą rinkoje. Per šį laikotarpį blokas komercinei gamybai buvo įjungtas 8 kartus. Iš viso Elektrėnų komplekse per 2018 m. 9 mėn. pa­ga­minta 0,066 TWh elektros energijos (2017 m. per tą patį laikotarpį – 0,129 TWh).

Iš viso Bendrovės elektrinėse per 2018 m. 9 mėn. pagaminta 20,3% mažiau elektros energijos, negu per 2017 m. 9 mėn. (atitinkamai 0,678 TWh ir 0,851 TWh), tačiau per visą šį laikotarpį biržoje formavosi aukštos didmeninės elekt­ros energijos kainos, tad Bendrovės pajamos ir pelningumo rodikliai išliko stabilūs.

„Išlaikydami veiklos stabilumą, nuolat siekiame tobulinti ir efektyvinti savo veiklą, įgyvendinti inovatyvias idėjas, kad atlaikytume modernių, šiuolaikiškų gamintojų konkurenciją. Patronuojančiai bendrovei „Lietuvos energija“ 2018 m. ge­gužę paskelbus grupės veiklos strategiją LE 2030, dar šie­met atnaujinsime ir savąją. Jau pra­dėjome žengti pirmuosius žingsnius kryptimi, kuria, remdamasi naująja strategija, eina visa grupė“, – sako „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Eglė Čiužaitė.

Vienas iš naujausių žingsnių – Bendrovės inicijuojamas eksperimenti­nės saulės jėgainės įrengimo Kruonio HAE aukštutiniame baseine projektą. Įgyvendinti šį išskirtinį projektą ketinama drauge su Kauno technologijos universiteto mokslininkais. Surinkus ir įvertinus eksperimentinės jėgainės veiklos duo­menis, bus galima svarstyti apie galimybę plaukiojančia sau­lės modulių konstrukcija uždengti visą baseiną. Tokia jė­gainė, jei projektas būtų įgyvendintas, padėtų išnaudoti dviejų atsinaujinančių energijos šaltinių – saulės šviesos ir vandens srovės – sinergiją, teikiant elektros energetikos sis­temai būtinas paslaugas.

„Būtent patikimas ir efektyvus sistemai būtinų paslaugų teiki­mas ir išlieka tarp svarbiausių mūsų prioritetų tiek per liku­sius 2018-ųjų mėnesius, tiek žvelgiant į 2019-uosius ir vė­lesnius metus“, – sako Bendrovės vadovė E. Čiužaitė.

„Lietuvos energijos gamybos“ 2018 metų 9 mėnesių esminiai rodikliai:

  • Bendrovės 2018 m. 9 mėn. pardavimo pajamos, palyginti su 2017 m. 9 mėn. pardavimo pajamomis, išliko stabilios ir siekia 94,7 mln. eurų. 2017 m. 9 mėn. pardavimo pajamos siekė 96,7 mln. eurų. Iš viso 2018 m. 9 mėn. Bendrovės pajamos siekia 96,5 mln. eurų – tai vos 1,2 proc. mažiau negu 2017 m. 9 mėn. (97,6 mln. eurų pajamų). Rinkoje pakilus didmeninei elektros energijos kainai, Kauno A. Brazausko HE ir Kruonio HAE per 2018 m. 9 mėn. uždirbtos pajamos iš dalies kompensavo pardavimo pajamas, kurių Bendrovė neteko dėl, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjusių reguliuojamos Elektrėnų komplekso veiklos pajamų.
  • Per 2018 m. 9 mėn. Bendrovė patyrė 13,3 mln. eurų veiklos palaikymo sąnaudų – 7,9 proc. mažiau nei per 2017 m. 9 mėn. (14,5 mln. eurų). Šias sąnaudas pavyko sumažinti mažinant remontų ir priežiūros sąnaudas.
  • Bendrovės 2018 m. 9 mėn. koreguota (palyginamoji) EBITDA* siekia 37,9 mln. eurų ir išliko santykinai stabilus, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m. (38,4 mln. eurų). Tokį rezultatą, nepaisant sumažėjusių reguliuojamos Elektrėnų komplekso veiklos pajamų, pasiekti padėjo didesnės Kauno A. Brazausko hidroelektrinės pardavimo pajamos ir geresnis Kruonio HAE veiklos rezultatas,
  • Bendrovės 2018 m. 9 mėn. grynasis pelnas siekia beveik 26,8 mln. eurų ir yra 35,9 proc. didesnis negu 2017 m. 9 mėn. grynasis pelnas (19,7 mln. eurų). Grynasis Bendrovės pelnas didėjo dėl mažesnių amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudų bei teigiamo apyvartinių taršos leidimų perkainavimo rezultato.
  • Į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą Bendrovė per 2018 m. 9 mėn. investavo 3,8 mln. eurų. Didžioji dalis šios sumos skirta kapitaliniam Kruonio HAE antrojo agregato remontui. Per 2017 m. 9 mėn. buvo investuota 1,3 mln. eurų.

* Bendrovės EBITDA rezultatai yra pateikiami po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.