Pradžia
en ru

Naujienos

2018 m. „Lietuvos energijos gamyba“ užbaigė su gerais finansiniais rezultatais ir nauja veiklos strategija

Naujienos

Nepaisant nenuspėjamų rinkos ir gamtos sąlygų, praėjusiais metais „Lietuvos energija“ įmonių grupei priklausančiai „Lietuvos energijos gamybai“ pavyko išlaikyti gerus finansinius rodiklius ir užtikrinti kokybišką sisteminių bei reguliavimo paslaugų teikimą.

Dėl sumažėjusių Elektrėnų komplekso elektros energijos gamybos apimčių bei reguliuojamos veiklos pajamų bendrovės pardavimo pajamos sumažėjo 14,5 proc., iki 125,9 mln. Eur. Koreguota EBITDA marža išliko santykinai stabili ir siekė 34,4 procentus.

Kitus „Lietuvos energijos gamybos“ pelningumo rodiklius – veiklos pelno maržą, pelno prieš apmokestinimą maržą, grynojo pelno maržą bei nuosavo kapitalo grąžą – gerino išaugusios Kauno A. Brazausko hidroelektrinės (KHE) pardavimo pajamos, geresnis Kruonio hidroakumuliacinės (KHAE) komercinės veiklos rezultatas ir efektyvus Elektrėnų komplekse vykstančių demontavimo projektų sąnaudų valdymas, taip pat – mažesnės nusidėvėjimo sąnaudos ir teigiamas apyvartinių taršos leidimų perkainavimo rezultatas. Bendrovės grynasis pelnas 2018 m. sudarė 29,6 mln. eurų arba 44,5 proc. daugiau nei 2017 metais.

„Praėjusių metų veiklos rezultatams didelę įtaką darė gamtos sąlygos ir suplanuoti svarbūs darbai. Dėl sausringos vasaros KHE pagaminome ketvirtadaliu mažiau energijos nei 2017 metais. Tuo tarpu KHAE pirmąkart per šios elektrinės istoriją vyko kapitalinio remonto darbai – šešis mėnesius neveikė vienas iš keturių jos agregatų. Iš viso 2018 m. pagaminome penktadaliu mažiau elektros energijos nei 2017 m., tačiau dėl biržoje susiformavusių aukštų didmeninės elektros energijos kainų, išlaikėme gerus finansinius rezultatus“, – teigia laikinai generalinio direktoriaus pareigas einantis „Lietuvos energijos gamybos“ gamybos direktorius Darius Kucinas.

Pasak jo, minėti iššūkiai nemažino ir sisteminių paslaugų kokybės. „Teikėme beveik dvigubai daugiau reguliavimo paslaugos, dažniau aktyvavome antrinį rezervą, patikimai teiktos ir tretinio bei strateginio rezervo paslaugos. Būtent patikimas ir efektyvus sistemai būtinų paslaugų teikimas išlieka tarp svarbiausių mūsų prioritetų ateinančiais metais“, – rezultatus apibendrino D. Kucinas.

Iš viso Bendrovės valdomose elektrinėse 2018 m. pagaminta ir parduota 0,88 TWh elektros energijos – 23 proc. mažiau nei 2017 m. (1,15 TWh).

2018 m. „Lietuvos energijos gamyba“ užbaigė patvirtindama naują bendrovės veiklos strategiją, atspindinčią ambicingus visos „Lietuvos energijos“ įmonių grupės tikslus, dar praėjusią gegužę nubrėžtus strateginiame LE 2030 dokumente.

„Pagrindinė bendrovės vizija ir misija nesikeičia – svarbiausiu savo prioritetu toliau laikome patikimą strateginę generaciją. Išlaikydami, modernizuodami ir plėtodami patikimus vietinės gamybos pajėgumus, sieksime visavertiškai prisidėti prie 2025 m. numatytos Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklų sistema. Visos grupės mastu investicijoms į gamybos pajėgumus ir jų plėtrą iki 2030 m. planuojame skirti apie 600 mln. Eur“, – sako D. Kucinas.

Naujoje bendrovės strategijoje numatyta, kad prie LE 2030 tikslų „Lietuvos energijos gamyba“ prisidės ir žaliosios energetikos bei inovacijų srityje. Bendrovė jau ėmėsi darbų – KHE pradėtas įgyvendinti vieno megavato galios energijos kaupiklio projektas, o KHAE planuojamas eksperimentinės saulės jėgainės ant vandens projektas, kuriam šią savaitę skirtas papildomas LVPA finansavimas. Bendrovė taip pat tęsia pasiruošimą galimai KHAE plėtrai įrengiant 5-ąjį hidroagregatą – praėjusiais metais Europos Komisija priėmė sprendimą skirti dalinį finansavimą polių lauko ir infrastruktūros būklės tyrimams bei agregato galimybių studijai.

Esminiai 2018 m. „Lietuvos energijos gamybos“ veiklos rodikliai:

• Bendrovės pardavimo pajamos 2018 m. sudarė 125,9 mln. Eur – 14,5 proc. mažiau, nei 2017 metais. Tam daugiausiai įtakos turėjo sumažėjusi elektros energijos gamyba Elektrėnų komplekse bei sumažėjusios reguliuojamos Elektrėnų komplekso veiklos pajamos.

• Bendrovės koreguota EBITDA 2018 m., lyginant su 2017 m., mažėjo 8,9 mln. eurų, o koreguota EBITDA marža išliko santykinai stabili ir siekė 34,4 proc. (2017 m. – 36,1 proc.). EBITDA rodikliui įtaką darė sumažėjusi Elektrėnų komplekso teikiamų reguliuojamų paslaugų apimtis ir mažesnės iš šių paslaugų gautos pajamos. Vis dėlto, rezultatus iš dalies kompensavo didesnės KHE pardavimo pajamos ir geresnis KHAE komercinės veiklos rezultatas.

• Kiti bendrovės pelningumo rodikliai – veiklos pelno marža, pelno prieš apmokestinimą marža, grynojo pelno marža, nuosavo kapitalo grąža 2018 m. buvo reikšmingai didesni nei 2017 metais. Pernai bendrovė uždirbo 35,2 mln. Eur pelno iki apmokestinimo, o grynasis pelnas siekė 29,6 mln. eurų – 44,5 proc. daugiau nei metus prieš tai. Grynasis pelnas 2018 m. didėjo dėl mažesnių nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų bei teigiamo apyvartinių taršos leidimų perkainavimo rezultato.

• Bendrovės veiklos palaikymo sąnaudos 2018 m. sudarė 21,0 mln. Eur ir buvo 5,4 proc. (1,1 mln. Eur) didesnės nei 2017 metais. Pagrindinė to priežastis – didesnės Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko priežiūros sutarties sąnaudos.
• Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą 2018 m. sudarė 5,0 mln. Eur. Palyginimui, 2017 m. jos siekė 1,9 mln. Eur. Didžioji dalis sumos pernai skirta kapitaliniam KHAE 2-ojo agregato remontui.

Daugiau informacijos:
Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė
El. p.: berta.jasiukenaite@le.lt; tel.: +370 694 60771