Pradžia
en ru

Naujienos

2019 m. „Ignitis gamybai“ iššūkių netrūko, tačiau metai užbaigti geresniais finansiniais rezultatais

Naujienos

2019 m. at­naujintą veiklos strategiją pradėjusios įgyvendinti bendrovės „Ignitis gamyba“ veiklos rodikliai rodo, kad „Ignitis grupei“ priklausanti elektros energijos gamintoja pagerino finansinius rezultatus ir efektyviai valdė veiklos sąnaudas.

Nors pavasaris ir vasara Lietuvą alino sausromis, pagrindi­niai „Ignitis gamybos“ veiklos rodikliai 2019 m. nuosekliai ge­rėjo. „Ignitis gamybos“ rezultatams 2019 m. didelę įtaką darė efektyvus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (toliau – Kruonio HAE) galimybių išnaudojimas, teigiamas nebenaudojamo kuro mazuto pardavimo rezultatas ir didesnės teikiamų re­guliuojamų paslaugų Elektrėnų komplekse apimtys. Tai nulėmė, kad per 2019 m. bendrovės koreguota EBITDA išaugo 20,5 proc. proc. ir siekė 54,0 mln. eurų (palyginus su 44,8 mln. eurų 2018 metais).

„2019 metai „Ignitis gamybai“ buvo kupini iššūkių, kuriuos sėkmingai įveikę galime džiaugtis ir geresniais bendrovės rezultatais, ir didesniu darbuotojų įsitraukimu. Mes keičiamės ir tobulėjame siekdami kuo efektyviau išnaudoti valdomus strateginius objektus ir įgyvendindami naujus energetikos projektus“, – teigia „Ignitis gamybos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis.

Hidrologinė sausra ir ilgiau trukęs žuvų neršto periodas nei­giamai paveikė Kauno A. Brazausko hidroelektrinės (toliau – Kauno HE) rezultatus – dėl menko Nemuno prietakos debito 2019 m. čia pagaminta 0,27 TWh, t. y. beveik 22 proc. mažiau elektros energijos nei 2018 m. Mažesnius Kauno HE gamy­bos rezultatus kompensavo išaugusi Kruonio HAE generaci­jos marža – susidarius palankiam dieninės ir naktinės elekt­ros energijos kainų skirtumui, 2019 m. parduota 14 proc. daugiau Kruonio HAE pagamintos elektros energijos (0,54 TWh). Gamybos apimtys Elektrėnų komplekse, kaip ir ankstesniais me­tais, toliau mažėjo. Iš viso per 2019 m. biržoje parduota 0,83 TWh bendrovės elektrinėse pagamintos elektros energijos, nežymiai mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. (0,88 TWh).

Įgyvendinant esminę bendrovės misiją, 2019 m. ir toliau sėk­mingai teiktos viso regiono elektros energetikos sistemos stabilumui bei saugumui gyvybiškai svarbios sisteminės paslaugos. Kaip ir ankstesniais metais, 2019 m. bendrovė teikė 400 MW antrinio galios rezervo paslaugą, kurią dviem agregatais užtikrina Kruonio HAE. Efektyviausias Elektrėnų komplekso įrenginys – kombinuotojo ciklo blokas (toliau – KCB) – teikė tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą 260 MW apimtimi. Blokas buvo nuolat paruoštas darbui, kad, prireikus, svariai prisidėtų prie energetikos sistemos sau­gumo užtikrinimo.

„Džiaugiuosi, kad gerokai pasistūmėjome įgyvendindami naujus projektus ­– 2019 m. vykdyti parengiamieji eksperimentinės saulės jėgainės įrengimo Kruonio HAE ba­seine ir kaminų demontavimo Elektrėnų komplekse darbai, inicijuotos šių projektų tolesniam įgyvendinimui būtinos viešųjų pirkimų procedūros. Tikiu, kad šie didelio masto pro­jektai artimiausiu metu bus įgyvendinti“, – sako R. Kalvaitis.

Spalio pradžioje „Ignitis gamyba“ pradėjo teikti saulės elektrinių montavimo paslaugas bei pradėjo įgyvendinti dide­lių saulės parkų projektus nutolusiems gaminantiems varto­tojams. „Ignitis saulės parkų“ platformoje pasiūlyta 1 MW ga­lios saulės elektrinė buvo rezervuota per 2 dienas. Metų pabaigoje inicijuotas ir 3 MW galios saulės parko plėtros pro­jektas.

2019 m. pabaigoje „Ignitis gamyba“ laimėjo perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID paskelbtą Tretinio rezervo aukcioną ir pasirašė šios paslaugos teikimo sutartį, pagal kurią 2020 m. šią elektros tinklo patikimumui gyvybiškai svarbią paslaugą teikia Elektrėnų komplekso 7-uoju ir 8-uoju blokais 475 MW galia. Tai – pirmasis atvejis nuo pat aukcionų tretiniam re­zervui skelbimų pradžios, kai visą šią paslaugą laimėjo vie­nas tiekėjas. Taip pat su LITGRID buvo pasirašyta ir Antrinio re­zervo bei Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo pas­laugų teikimo sutartis, pagal kurias 2020 m. šias paslaugas užtikrina atitinkamai du KHAE agregatai ir KCB bei 8-asis blokas.

Esminiai 2019 m. „Ignitis gamybos“ veiklos rodikliai*:

  • Bendrovės pajamos pagal sutartis su klientais išliko stabilios – 2019 m. sudarė 135,0 mln. eurų. Palyginti su 2018 m. sausio–gruodžio mėn., bendrovės pajamos didėjo 5,6 proc. ir pasiekė 145,5 mln. eurų. Tam daugiausiai įtakos turėjo mazuto ir metalo laužo par­davimai (2019 m. sausio–gruodžio mėn. šių pardavimų suma sudarė 6,2 mln. eurų lyginant su 3,3 mln. eurų 2018 m.).
  • Bendrovės veiklos sąnaudos mažėjo 0,4 proc. ir 2019 m. siekė 21,0 mln. ir buvo 0,4 proc. arba 0,1 mln. eurų ma­žesnės lyginant su 2018 m. sausio–gruodžio mėn. daugiausia dėl 2018 m. gruodžio mėn. suformuoto atidėjinio Elektrėnų komplekso demontavimo projektų sąnaudoms.
  • Bendrovės koreguota (palyginamoji) EBITDA** 2019 m. siekė 54 mln. eurų ir buvo 20,5 proc. didesnė negu 2018 m. (44,8 mln. eurų). Šis rodiklis didėjo nepaisant ma­žesnių gamybos apimčių Kauno HE. Koreguotos EBITDA au­gimą lėmė Kruonio HAE bendro pelno didėjimas, išaugus generacijos maržai, teigiamas mazuto atsargų pardavimo rezulta­tas bei didesnės teikiamų reguliuojamų paslaugų Elektrėnų komplekse apimtys.
  • Bendrovės grynasis pelnas 2019 m. sudarė 42,8 mln. eurų ir buvo 23,3 proc. didesnis negu 2018 m. (34,7 mln. eurų).
  • Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą 2019 m. sudarė 0,8 mln. eurų, o 2018 m. – 5,0 mln. eurų.

 

* Bendrovės 2018 m. finansiniai rodikliai buvo perskaičiuoti. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose už 2019 m.

** Bendrovės preliminarus 2019 m. bei faktinis 2018 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.